• 62 731-51-11
  • przytocznica@spsk.info.pl
  • Przytocznica 34 63-505 Doruchów

O PLACÓWCE

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Przytocznicy powstała pierwszego września 2013 r. z inicjatywy rodziców i mieszkańców wsi, którzy zwrócili się o pomoc do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.. Obecnie do szkoły podstawowej i trzech oddziałów przedszkolnych uczęszcza łącznie 115 uczniów. Część z nich korzysta ze zorganizowanego dowozu z Ostrzeszowa oraz okolic Doruchowa. Opiekę nad dziećmi sprawuje 24 wykwalifikowanych nauczycieli, psycholog i logopeda.
Dzięki zaangażowaniu organu prowadzącego, nauczycieli i rodziców szkoła nieustannie wzbogaca swoją bazę dydaktyczno-wychowawczą. Poprzez udział w projektach: „Radosna Szkoła”, „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”, „Innowacyjny park mini-linowy w Przytocznicy”, „Tu mieszkam, tu zmieniam”, „Aktywna tablica”. Sale lekcyjne doposażono w niezbędne pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny oraz stworzono przestronny, nowoczesny plac zabaw, z którego korzystają uczniowie oraz mieszkańcy okolicznych wiosek.
Misją szkoły jest integralny rozwój ucznia i nauczyciela na płaszczyźnie pięciu formacji: fizycznej, społecznej, kulturowej, moralnej i duchowej. Kształcimy i wychowujemy w duchu chrześcijańskich wartości, tak aby stały się one fundamentem moralnym młodego pokolenia. Swoją pracą i zaangażowaniem pragniemy służyć społeczności lokalnej, tak aby stała się nieodłączną częścią życia szkolnego. W tym celu organizujemy uroczystości szkolne, „Ogniska Patriotyzmu”, rekolekcje, wycieczki, pielgrzymki, przedstawienia teatralne, jednocząc w ten sposób całą społeczność.
Wychodząc naprzeciw różnorodnym zainteresowaniom, organizujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia ( kółka: teatralne, plastyczne, czytelnicze, gramatyczno- ortograficzne, matematyczne, taneczne, sportowe). Wspieramy rozwój uczniów niepełnosprawnych, dzieci z trudnościami w procesie uczenia się, organizując zajęcia specjalistyczne (rewalidację, arteterapię, dogoterapię, hydroterapię, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, terapeutyczne, korekcyjno- kompensacyjne), pomoc nauczyciela wspomagającego oraz indywidualne nauczanie. Bierzemy udział w projekcie pomocy uczniom z dysfunkcjami społecznymi „Na tropach serca”.
W działaniach profilaktycznych kładziemy duży nacisk na promocję zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. W tym celu bierzemy udział w wielu projektach: „Mleko i przetwory mleczne w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Zdrowe nietrudne”, „Mały mistrz”, „Umiem pływać”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie proszę”.
Nauczyciele wzbudzają w podopiecznych altruizm i empatię poprzez udział w wielu akcjach charytatywnych ( „Szlachetna paczka”, „Góra grosza”, „Wylosuj anioła”, „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”).
Podczas realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych współpracujemy m.in. z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Doruchowie, parafią pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Doruchowie, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz ośrodkiem diagnostyczno-terapeutycznym „Remedium” z Ostrzeszowa.