• 62 731-51-11
  • przytocznica@spsk.info.pl
  • Przytocznica 34 63-505 Doruchów
AKTUALNOŚCI
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO – oddział przedszkolny

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO – oddział przedszkolny

    PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO                          

dotycząca czasowej organizacji pracy

oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki w Przytocznicy

w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19

 

 

Podstawa prawna

 

1.Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

4. Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 780).

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

6. Zalecenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. związane z otwieraniem przedszkoli od 6 maja 2020 r.

Cel procedury

 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie szczegółowych zasad organizacji pracy

w oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki w Przytocznicy, zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania tej placówki.

Zakres procedury

 

Zakres stosowania dotyczy:

– wszystkich pracowników oddziału przedszkolnego, świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii Koronawirusa COVID-19

– wszystkich wychowanków, korzystających z opieki w oddziale przedszkolnym oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

 

 

Odpowiedzialność

 

1. Za wdrożenie niniejszej procedury oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki w Przytocznicy odpowiada Dyrektor.

2. Za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi, odpowiedzialni są pracownicy wykonujący pracę na terenie oddziału przedszkolnego w trakcie trwania pandemii.

Zapisy do oddziału przedszkolnego na czas trwania pandemii

1. Decyzję o przyjęciu dziecka na dostępne miejsca podejmuje Dyrektor Przedszkola, po zweryfikowaniu wszystkich złożonych wniosków i zgodnie z kryterium pierwszeństwa.

2. Dostępność miejsc wiąże się z wielkością powierzchni sal.

Ogólne zasady postępowania

 

1.Oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 7.30 do 16.00.

2. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając pierwszy raz dziecko do oddziału przedszkolnego zobowiązany jest wypełnić oświadczenie dotyczące:

– zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

3. .Do oddziału przedszkolnego nie będą wpuszczone dzieci w sytuacji gdy:

a) wystąpi jeden z następujących objawów chorobowych, wskazujących na infekcję:

– dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała – powyżej 37,5°C

– pracownik oddziału przedszkolnego zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie – do kompetencji Dyrektora, ani żadnego pracownika, nie należy rozstrzygnięcie, czy te objawy, to objaw choroby, czy alergii; każde dziecko z ww. objawami będzie odsyłane do domu; dziecko powtórnie może wrócić do oddziału przedszkolnego, kiedy objawy ustąpią

b) rodzic/opiekun prawny poinformował o zmianie stanu zdrowia dziecka, jego rodziny lub osób z najbliższego otoczenia dziecka.

4. W razie uzasadnionych w wątpliwości, co do pomiaru temperatury ciała, pomiar będzie wykonany trzykrotnie, w minutowych odstępach. Z trzech pomiarów odrzucony zostanie pomiar najniższy i najwyższy.

5. W sytuacji, kiedy ulegnie zmianie stan zdrowia dziecka lub sytuacja zdrowotna rodziny i najbliższego otoczenia dziecka (zakażenie COVID-19, kwarantanna) – rodzic zobowiązany jest do

natychmiastowego poinformowania o tym Dyrektora, lub pracownika przyjmującego dziecko do oddziału przedszkolnego.

6. W oddziale przedszkolnym prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji toalet, powierzchni dotykowych, leżaków oraz zabawek.

Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego

 

1. Powinien obowiązkowo przekazać Dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

2. Przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

3. Nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

4. Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola zabawek, czy innych przedmiotów.

5. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno się unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie oraz nie dzielić się posiłkami z innymi.

6. Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, jednocześnie pamiętając, że rodzic także powinien stosować te zasady – dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

7. Zadbać o to, aby dziecko było wyposażone we własną wyprawkę, której zawartość udostępniono na stronie internetowej naszej szkoły (wszystko podpisane).

8. Rodzic zobowiązany będzie raz w tygodniu (co piątek) zabierać pościel dziecka do prania.

9. Powinien na bieżąco sprawdzać informacje zamieszczane na stronach internetowych dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego.

 

Organizacja opieki dla dzieci w Oddziale Przedszkolnym, w sytuacji zagrożenia epidemicznego COVID-19

 

1.Każda grupa dzieci stale przebywać będzie w tych samych, wcześniej wyznaczonych pomieszczeniach służących do wypoczynku, spożywania posiłków i zabawy.

2.W zależności od ilości dzieci i możliwości organizacyjnych oddziału przedszkolnego, w danej grupie pracować będą ci sami nauczyciele i pracownicy obsługi.

3. W sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) to będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane.

4. Opiekunowie zachowywać będą dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m. Powinni również zabezpieczać drogi oddechowe za pomocą maseczki i/lub przyłbicy.

5.Personel kuchenny nie będzie kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego mają obowiązek przekazać dziecko pracownikowi obsługi bądź nauczycielowi przed drzwiami szkoły.

7. Przygotowane zostaną listy kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi każdego dziecka korzystającego z usług oddziału przedszkolnego, w celu zapewnienia sposobu szybkiej komunikacji z opiekunami.

8. Zapewniona będzie możliwość korzystania przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu oddziału przedszkolnego, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, lub zmianowości grup. Każda grupa dzieci będzie miała oddzielną, wyznaczoną strefę w której będzie przebywać bez możliwości kontaktu fizycznego z dziećmi z innej grupy.

9. Każde dziecko będzie miało oddzielone własne przybory z których będzie korzystać na zajęciach.

10. Organizowane będą indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

1.Przed wejściem do budynku wymaga się, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zakrywali usta i nos (rodzice zaopatrują się w  maseczki we własnym zakresie, natomiast płyn dezynfekujący będzie dostępny na stoliku przy wejściu do placówki).

2.Wymagane jest regularnie mycie rąk wodą z mydłem oraz dopilnowanie, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

3.Codziennie monitorowane i kontrolowane będą prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników, leżaków.

4.W czasie przeprowadzania dezynfekcji będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

5.Wietrzenie sal odbywa się co najmniej raz na godzinę.

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej —  maseczki na usta i nos.

7. We wszystkich pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszane będą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

8. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony i dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości zostanie zabezpieczony przed używaniem.

9. Leżaki będą dezynfekowane codziennie.

10. Raz w tygodniu (co piątek) prana będzie pościel dziecka.

Organizacja żywienia

 

1.Korzystanie z posiłków odbywać się będzie, w miejscach do tego wskazanych.

2.Po każdym posiłku dokonane zostanie czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.

3. Wielorazowe naczynia i sztućce  będą wyparzane.

4. Obiady zapewnione w placówce będą podawane w jednorazowych pojemnikach.

Profilaktyka wczesna – działania

1. Edukacja dzieci w zakresie:

  • mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
  • prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
  • zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
  • prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.

2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola.

3. Pracownicy zaopatrzeni zostaną w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualne przyłbice/półprzyłbice.

Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej w tym szczególnie COVID-19

 

1. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów, które mogą sugerować chorobę zakaźną, dziecko natychmiast zostaje odizolowane od pozostałych dzieci i przebywa w przedszkolnym izolatorium, pod opieką, aż do momentu odbioru przez rodziców, którzy w trybie natychmiastowym są wzywani do oddziału przedszkolnego.

2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych lub przebywania na terenie przedszkola dzieci chorych należy wzmóc ochronę higieniczną, tj. zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów i zabawek.

3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka.

4. Dyrektor oddziału przedszkolnego nie zgłasza wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób (dodatkowa dezynfekcja, rygor higieniczny, informacja dla rodziców/opiekunów prawnych pozostałych dzieci).

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu oddziału przedszkolnego.

 

1. Do pracy w oddziale przedszkolnym mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Zostanie wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych – izolatorium.

3. Pracownicy/obsługa oddziału przedszkolnego będą poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

4. Na bieżąco będą śledzone informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pi lub https://www.gov.pl/web/koronawirus  a także obowiązujących przepisów prawa.

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie będzie odsunięty od pracy. Jednocześnie powiadomiona zostanie właściwa stację sanitarno-epidemiologiczną.

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

7. Stosować się będzie zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu,

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8. Ustalona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach oddziału przedszkolnego, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus  oraz www.gis.gov.pl  odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Postanowienia końcowe

 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Oddziału Przedszkolnego.

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy

oddziału przedszkolnego oraz rodzice/opiekunowie dzieci.

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Oddziału Przedszkolnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content