• 62 731-51-11
 • przytocznica@spsk.info.pl
 • Przytocznica 34 63-505 Doruchów
AKTUALNOŚCI
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO – szkoła

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO – szkoła

Regulamin organizacji pracy Publicznej Szkoły Podstawowej

                  Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki                    

w Przytocznicy w okresie epidemii.

 

Regulamin pracy szkoły od 1 września 2020 r.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań    w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty        w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo).

 

 

 

 

 • Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.
 • Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać swoje dzieci ze szkoły w przypadku, gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych. Rodzice i opiekunowie prawni nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają na swoje dzieci w wyznaczonym miejscu (przed szkołą).
 • Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci, przebywają  w wyznaczonym miejscu oraz przestrzegają zasad sanitarnych:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. Dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. Dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli(m.in. stosować środki

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 

 

 • Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć i dezynfekować ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej.
 • Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp. Zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów organizuje się w małych grupach lub zdalnie.
 • W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go w wyznaczonym miejscu. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są do niezwłocznego odebrania telefonu lub oddzwonienia. W przypadku niemożności  skontaktowania się z rodzicami po 30 minutach  wykonany zostanie telefon na Policję.  Uczeń odizolowany jest w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony bezpośredniej oraz w termometr i przebywa w nim pod opieką wyznaczonego nauczyciela, aż do momentu pojawienia się  w  szkole rodziców/opiekunów prawnych.
 • Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach. Poszczególne klasy zorganizowane mają zajęcia lekcyjne w miarę możliwości w jednej sali.
 • Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania  i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są regularnie dezynfekowane lub myte ciepłą wodą z detergentem. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować.
 • Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów.
 • Uczniowie nie częstują się jedzeniem i nie wymieniają przekąskami.
 • Uczniowie mają obuwie na zmianę do szkoły oraz osobne na lekcje w-f.

 

Szczegółowe zasady zachowania się uczniów w szkole:

 • Uczeń wchodzi do szkoły w maseczce, wejściem od strony boiska i kieruje się do szatni. Dezynfekuje ręce. Po zdjęciu kurtki, zmianie obuwia wchodzi do swojej klasy.
 • Zajmuje wyznaczone mu miejsce, zdejmuje maseczkę i czeka na rozpoczęcie lekcji.
 • W sali opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony nauczyciel do momentu rozpoczęcia lekcji.
 • Uczniowie kl.1-3 rozpoczynają lekcje o godz. 7.45. a uczniowie kl.4-8 o godz.8.00.

Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie, wg planu lekcji.

 • Przerwy dla każdej grupy rozpoczynają się o różnych godz. Nauczyciele regulują godziny wyjścia na przerwę.
 • W przestrzeniach wspólnych uczniowie noszą maseczki (szatnie, korytarz).
 • Przerwy uczniowie spędzają na boisku szkolnym, w razie niepogody na sali gimnastycznej z zachowaniem dystansu oraz wg następującego harmonogramu:

– klasy 1-3 na każdej przerwie (z wyjątkiem śniadaniowej) wychodzą na przerwę,

– klasy 4-5 i kl.6-8 naprzemniennie, zaczynając od kl.4-5.

 • Przebieranie się przed wf: kl.4-8 dziewczynki w swojej klasie, chłopcy              w szatniach.
 • Kl.2-3 chłopcy w sali nr 12, dziewczynki w sali nr 10, kl.1 w swojej sali.
 • Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są  w miarę możliwości po każdej klasie.
 • Podczas zajęć dezynfekowane są przez nauczyciela prowadzącego lekcję pisaki po każdym uczniu piszącym na tablicy.
 • Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych.
 • Zalecane jest również organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą.
 • Modlitwa w każdej klasie będzie przeprowadzana na pierwszej godzinie lekcyjnej z prowadzącym nauczycielem.
 • Organizacja pracy szkoły, która ogranicza bezpośredni kontakt uczniów ze sobą dotyczy przede wszystkim przerw międzylekcyjnych, schodzenia uczniów do szatni, spożywania posiłków oraz pobytu uczniów w sekretariacie szkoły, przebieralni przed lekcją w-f. Dotyczy to w szczególności zorganizowania pracy z uwzględnieniem zróżnicowania godzinowego, dodatkowe środki ochrony w postaci płynów do dezynfekcji oraz dodatkowych dyżurów nauczycieli.
 • Świetlica szkolna jest dostępna dla dzieci tylko w wyjątkowych sytuacjach ( dla uczniów dojeżdżających busem). Zorganizowana jest w miarę możliwości       w jednej sali lekcyjnej. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą. Do regulaminu zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego uczniów. Pod nadzorem opiekuna wydawane są środki do dezynfekcji rąk w świetlicy szkolnej. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.
 • Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek            i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.

 

           Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole:

 • Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie placówki w tym rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych.
 • Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników.
 • Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane na specjalnym wykazie.
 • Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji.

 

          Wydawanie posiłków na terenie szkoły:

 • Przy organizacji żywienia zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz dodatkowo szczególne zasady bezpieczeństwa pracowników kuchni, nauczycieli i uczniów.
 • Przy spożywaniu posiłków uczniowie  zachowują bezpieczne odstępy między sobą.
 • Uczniowie spożywają posiłki/obiad w wyznaczonej sali.
 • Dzieci otrzymują posiłki w opakowaniach jednorazowych i korzystają                            z jednorazowych sztućców.
 • Śniadania uczniowie spożywają w swoich klasach z zachowaniem szczególnych zasad higieny.

 

          Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły:

 • Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • W miarę możliwości organizuje się pracę osobom z grupy ryzyka, w tym po 60 roku życia, minimalizującą ryzyko zakażenia.
 • Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi są poinformowani, że:
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania

 

się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być

zakażeni koronawirusem.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować

się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać

teleporadę medyczną.

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg

oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie

z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do

indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji

Sanitarnej.

 1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora

sanitarnego.

 

Uwaga !

Procedury będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content