• 62 731-51-11
 • przytocznica@spsk.info.pl
 • Przytocznica 34 63-505 Doruchów
AKTUALNOŚCI
Procedury bezpieczeństwa wewnętrznego w roku szkolnym 2021/2022

Procedury bezpieczeństwa wewnętrznego w roku szkolnym 2021/2022

Regulamin organizacji pracy Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki w Przytocznicy w okresie epidemii.

 

Regulamin pracy szkoły od 1 września 2021 r.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty        w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo).
 • Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2021r. z późniejszymi zmianami zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 wprowadza się następujące zmiany w organizacji pracy szkoły:

 

 

 

 • Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.
 • Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać swoje dzieci ze szkoły w przypadku, gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych. Rodzice i opiekunowie prawni nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają na swoje dzieci w wyznaczonym miejscu (przed szkołą).
 • Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci, przebywają w wyznaczonym miejscu oraz przestrzegają zasad sanitarnych:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. Dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. Dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli(m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 

 

 • Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć i dezynfekować ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej.
 • Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp. Zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów organizuje się w małych grupach lub zdalnie.
 • W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go w wyznaczonym miejscu. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych oraz poprosić o poinformowanie szkoły    w sprawie wyników konsultacji lekarskiej.

Uczeń odizolowany również jest w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu

wyposażonym w środki ochrony bezpośredniej w termometr i przebywa w nim

pod opieką pani Anity Klimeckiej aż do momentu pojawienia się w szkole

rodziców/opiekunów prawnych.

 • Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły. Nauczyciele dyżurujący dbają  o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach. Poszczególne klasy zorganizowane mają zajęcia lekcyjne w miarę możliwości w jednej sali.
 • Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania  i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są regularnie dezynfekowane lub myte ciepłą wodą z detergentem. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować.
 • Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów.
 • Uczniowie nie częstują się jedzeniem i nie wymieniają przekąskami.
 • Uczniowie mają obuwie na zmianę do szkoły oraz osobne na lekcje w-f.
 • Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są w miarę możliwości po każdej klasie.
 • Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych.
 • Zalecane jest również organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą.
 • Organizacja pracy szkoły, która ogranicza bezpośredni kontakt uczniów ze sobą dotyczy przede wszystkim przerw międzylekcyjnych, schodzenia uczniów do szatni, spożywania posiłków oraz pobytu uczniów w sekretariacie szkoły, przebieralni przed lekcją w-f. Dotyczy to w szczególności zorganizowania pracy z uwzględnieniem zróżnicowania godzinowego, dodatkowe środki ochrony w postaci płynów do dezynfekcji oraz dodatkowych dyżurów nauczycieli.
 • Świetlica szkolna jest dostępna dla dzieci tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zorganizowana jest w miarę możliwości w jednej sali lekcyjnej. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą. Do regulaminu zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego uczniów. Pod nadzorem opiekuna wydawane są środki do dezynfekcji rąk w świetlicy szkolnej. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.
 • Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek  i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.

 

 

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole.

 • Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie placówki w tym rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych.
 • Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników.
 • Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane na specjalnym wykazie.
 • Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji.

Wydawanie posiłków na terenie szkoły.

 • Przy organizacji żywienia zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz dodatkowo szczególne zasady bezpieczeństwa pracowników kuchni, nauczycieli i uczniów.
 • Odstęp przy pracy stanowiskowej na kuchni wynosi minimum 1,5 metra. Obowiązują zasady wysokiej higieny sprzętów, blatów, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń, sztućców używanych na kuchni i stołówce szkolnej. Obowiązuje częsta dezynfekcja blatów stolików oraz krzesełek.
 • Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków oraz w miarę możliwości rozsadzanie uczniów z zachowaniem bezpiecznego odstępu między uczniami.
 • Uczniowie spożywają posiłki/obiad w wyznaczonej sali.
 • Dzieci otrzymują posiłki w opakowaniach jednorazowych i korzystają  z jednorazowych sztućców.
 • Herbata dla dzieci z oddziału przedszkolnego wydawana jest w przypisanych dzieciom kubkach, które są wyparzane.
 • Śniadania uczniowie spożywają w swoich klasach z zachowaniem szczególnych zasad higieny.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

 • Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • W miarę możliwości organizuje się pracę osobom z grupy ryzyka, w tym po 60 roku życia, minimalizującą ryzyko zakażenia.
 • Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi są poinformowani, że:
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Szczegółowa organizacja pracy

 

 

 1. Szkoła oraz świetlica szkolna pracuje w godzinach 7.00- 16.00
 2. Zajęcia lekcyjne oraz przerwy zorganizowane są tak, aby poszczególne klasy miały ze sobą jak najmniejszą styczność.
 3. Na zajęciach lekcyjnych w szkole nie jest wymagane noszenie maseczki.
 4. Klasy 1-3 rozpoczynają zajęcia 7.50 i mają zajęcia zgodnie z planem.
 5. Klasy 4-8 rozpoczynają zajęcia o godz.8.00 i mają zajęcia zgodnie z planem.
 6. Uczniowie szkoły wchodzą do budynku wejściem od strony podwórza, a dzieci z grupy Kotki wejściem głównym. Dzieci z grupy Misie wchodzą do budynku swoim oddzielnym wejściem.
 7. Po zakończonych zajęciach uczniowie opuszczają budynek szkoły tą samą drogą.
 8. Klasy 1-3 i klasy 4-8 spędzają przerwy oddzielnie ( w miarę możliwości na świeżym powietrzu).
 9. Modlitwa kl.1-3 i kl.4-8 odbywa się na pierwszej przerwie -każda grupa niezależnie od siebie.
 10. Zasady obowiązujące podczas lekcji:

– uczeń posiada własne przybory i podręczniki, którymi się nie wymieniają,

– uczeń nie zabiera ze sobą i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów,

– uczeń posiada i spożywa wyłącznie własne posiłki i napoje,

– uczeń podczas kichania i kaszlu osłania nos i usta,

– uczeń unika dotykania oczu , nosa, i ust,

– uczeń często myje lub dezynfekuje ręce, w szczególności po przyjściu do szkoły